1 .כללי
1.1 .אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של תיירות כרמים אגש"ח (להלן:"תיירות כרמים").
1.1 .כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או תיירות כרמים.
1.1 .חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.1 .המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של התיירות כרמים, כי לתיירות כרמים שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות התיירות כרמים ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של תיירות כרמים, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.1 .המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של התיירות כרמים כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
1 .סיכונים ואחריות
1.1 .המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
1.1 .המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
1.1 .המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
1.1 .המידע מוצג באתר כפי שהוא )"is as )"ותיירות כרמים אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
1.1 . תיירות כרמים עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. תיירות כרמים לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי התיירות כרמים והן על ידי צדדים שלישיים.
2.1 . תיירות כרמים לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו )בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש( או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.1 . תיירות כרמים לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
2.1 . תיירות כרמים לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.
1 .הזמנת אירוח
כללי. 1.1
1.1.1 .המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
1.1.1 .הזמנת חדר בתיירות כרמים אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של תיירות כרמים בטלפון שמספרו 08-6597111/102 או באמצעות אתר זה.
1.1.1 .כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
1.1 .פרטי רוכש השירותים
1.1.1 .בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
1.1.1 .בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
1.1.1 .הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לתיירות כרמים ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
1.1.1 .המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של התיירות כרמים. התיירות כרמים יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
1.1 .אופן ההזמנה
1.1.1 .המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
1.1.1 .בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.
1.1.1 .התשלום יתבצע במלואו עם הכניסה לתיירות כרמים במזומן ו\או בכרטיס אשראי.
1 .תנאים והגבלות
1.1 .המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ )למעט באילת(, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.
1.1 . תיירות כרמים רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
1.1 . תיירות כרמים רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. תיירות כרמים יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
1.1 . תיירות כרמים רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התיירות כרמים בקשר לכך.
1.1 .מספר המקומות בתיירות כרמים מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
2.1 .אין כפל מבצעים והנחות.
2.1 .קבלת ופינוי חדרים:
1.2.1 .קבלה: בימי חול החל מהשעה 12:00 ,ובשבת או חג החל משעה לאחר צאת השבת/חג.
1.2.1 .פינוי: בימי חול עד השעה 11:00 ,ובשבת או חג עד השעה 12:00.
1.2.1 .הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת תיירות כרמים וכרוכה בתשלום נוסף.
2.1 .תינוקות וילדים:
:הגדרות. 1.2.1
"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים .
"ילד" – מי שגילו עד 11 שנים.
1.2.1 .במידה ובמשפחה שני תינוקות, אחד מהם יחוייב בעלות של ילד.
9.1 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 12 ,יתאפשר בליווי מבוגר בלבד.
14.1 .על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.
11.1 .המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.
11.1 .ט.ל.ח.
1 .ביטול הזמנה
1.1 .הזמנה שתתבטל עד 14 יום מיום ביצוע העסקה ועד שבעה ימים לפני תאריך ההגעה תחויב ב10% מערך העסקה או 250 -₪ הנמוך מבניהם.
1.1 .הזמנה שתתבטל לאחר 14 יום מיום ביצוע העסקה או בתקופה של פחות משבעה ימים לפני תאריך ההגעה תחויב בעלות הלילה הראשון ובדמי ההרשמה.
2.הוראות שונות
1.2 הבאת בעלי חיים לנופש אסורה או בתאום מראש מתיירות כרמים.
1.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת תיירות כרמים מראש.
הבאת אורחים למתחם תיירות כרמים / בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
1.2 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. מגבות לבריכה במיתר יינתנו בקבלה/ בתמורה לכרטיס מגבת.
1.2 אין לעשן בתחום התיירות כרמים מלבד המקומות המותרים לכך.
1.2 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.
2 .שמירת המקום
1.2 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.
1.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.